من و مشکلات نگفتنی!!!

پسرک خوابِ خواب است که آرام و بی صدا میروم گلاب به روتان دستشوئی، بعد از 20 ثانیه صدای گریه اش رو می شنوم، مثل فشنگ از منطقه ممنوعه میام بیرون که قبل از اینکه خواب بعد از ظهرش خراب بشه، به دادش برسم، میرم اتاقشو می بینم خوابه!!!خیالاتی شده ام؟؟

از بس هر بار که من رفتم دستشوئی وروجک ایستاده پشت در به گریه کردن، شرطی شده ام!! او هم که خوابه ناخودآگاهم راحتم نمیگذاره. خیلی براش توضیح دادم که دستشوئیمون در خروجی دیگه ای نداره و من به هیچ طریقی نمی تونم از اون تو غیب بشم ولی فایده ای نداره!!!!

/ 4 نظر / 70 بازدید
مامانشون

باز هم سلام اینها طبیعت مادران خیلی مهربان است[لبخند] عزیز نادیده ام وقتی می گویند سلول به سلول مادر از جگر گوشه خبر دارد همینجاست شاید اون لحظه گل پسر خوابی دیده و تو خواب کمی مضطرب شده که قلب شما یا همون ضمیر نا خودآگاه شما را از منطقه ممنوعه به بالای سر پسرک کشانده[قلب]و با دیدن آرامش و خواب جگر گوشه قلب شما هم آرام گرفته[گل] خدا شما را برای گل پسر و گل پسر را برای شما حفظ کند انشاءا...[قلب]

روشنک مامان آرتین

فکر کنم همه مامانها همینطوری هستن. منکه همش صدای آرتین توی گوشمه. تمام ذهنم درگیر این آقا پسره. خدا همشونو حفظ کنه.[گل]